Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN VOORELEKTROMONTEURS.NL

 1. Definities
  1.1 In deze Algemene Voorwaarden, hierna te noemen AV, worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij nadrukkelijk anders is aangegeven:
  VOORELEKTROMONTEURS.NL: Voorelektromonteurs.nl B.V., gevestigd aan de Torenallee 20, 5617 BC in Eindhoven.
  Opdrachtgever: de wederpartij van VOORELEKTROMONTEURS.NL.
  Overeenkomst: de overeenkomst tot dienstverlening.
  Sollicitanten: Personen interesse hebben getoond in de vacature van de Opdrachtgever en die voldoen aan de selectie criteria voor de functie. Over de selectiecriteria vindt afstemming tussen VOORELEKTROMONTEURS.NL en Opdrachtgever plaats en deze worden opgenomen in de Overeenkomst.
 2. Algemeen
  2.1 De AV zijn van toepassing op elke aanbieding, offerte en overeenkomst tussen VOORELEKTROMONTEURS.NL en Opdrachtgever waarop VOORELEKTROMONTEURS.NL deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard.
  2.2 De AV zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met VOORELEKTROMONTEURS.NL, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
  2.3 Eventuele afwijkingen op de AV zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
  2.4 De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
  2.5 Indien een of meerdere bepalingen in de AV nietig zijn of vernietigd worden, blijven de overige bepalingen van de AV volledig van toepassing. VOORELEKTROMONTEURS.NL en Opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.
 3. Aanbieding en offertes
  3.1 De door VOORELEKTROMONTEURS.NL gemaakte offertes zijn vrijblijvend en geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven.
  3.2 De door VOORELEKTROMONTEURS.NL gemaakte offertes zijn gebaseerd op de informatie die door Opdrachtgever is verstrekt. Opdrachtgever staat er voor in, dat hij naar beste weten alle essentiële informatie voor de opzet en uitvoering van de overeenkomst heeft verstrekt.
  3.3 De prijzen in de offertes zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege.
  3.4 Indien de aanvaarding afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is VOORELEKTROMONTEURS.NL daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet tot stand. VOORELEKTROMONTEURS.NL heeft de mogelijkheid het gewijzigde aanbod te aanvaarden of af te wijzen.
  3.5 Een samengestelde prijsopgave verplicht VOORELEKTROMONTEURS.NL niet tot het verrichten van een gedeelte van de overeenkomst tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
 4. Uitvoering van de overeenkomst
  4.1 VOORELEKTROMONTEURS.NL zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
  4.2 Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft VOORELEKTROMONTEURS.NL het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
  4.3 Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan VOORELEKTROMONTEURS.NL aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan VOORELEKTROMONTEURS.NL worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan VOORELEKTROMONTEURS.NL zijn verstrekt, heeft VOORELEKTROMONTEURS.NL het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan Opdrachtgever in rekening te brengen.
  4.4 VOORELEKTROMONTEURS.NL zal in het geval van het bemiddelen van kandidaten naar haar beste inzicht en vermogen informatie vergaren omtrent de kandidaat. VOORELEKTROMONTEURS.NL kan op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden voor foutieve informatie die door de kandidaat werd verstrekt gedurende het werving en selectieproces noch voor foutieve informatie die is verstrekt door derden omtrent de kandidaat.
 5. Wijziging van de overeenkomst
  5.1 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
  5.2 Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. VOORELEKTROMONTEURS.NL zal Opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
  5.3 Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en/ of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal VOORELEKTROMONTEURS.NL Opdrachtgever hierover tevoren inlichten.
  5.4 Indien een vast honorarium is overeengekomen zal VOORELEKTROMONTEURS.NL daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.
  5.5 In afwijking van lid 5.3 zal VOORELEKTROMONTEURS.NL geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan VOORELEKTROMONTEURS.NL kunnen worden toegerekend.
  5.6 de Partnerpakketten en vacature abonnementen van VOORELEKTROMONTEURS.NL kunnen tussendoor gewijzigd worden, er geldt een opzegtermijn van drie maanden.
 6. Tarifering Sollicitanten
  6.1 Indien VOORELEKTROMONTEURS.NL op een Sollicitanten basis kandidaten aanlevert dan tarifeert VOORELEKTROMONTEURS.NL op basis van de geleverde Sollicitanten. Als Opdrachtgever een Sollicitant koopt, dan levert VOORELEKTROMONTEURS.NL tenminste de naam, email adres en telefoonnummer aan van de kandidaat. Verdere informatie die VOORELEKTROMONTEURS.NL aanlevert en selectie criteria op basis waarvan Sollicitanten worden geselecteerd en de prijs die in rekening wordt gebracht, worden contractueel gespecificeerd in de afgetekende Overeenkomst.
  6.2 Indien VOORELEKTROMONTEURS.NL een Sollicitant aanlevert die niet blijkt te voldoen aan de contractueel afgesproken voorwaarden dan kan Opdrachtgever de Sollicitant terugsturen naar VOORELEKTROMONTEURS.NL met een aantekening waarom de Sollicitant niet voldoet aan de contractueel afgesproken voorwaarden. Indien VOORELEKTROMONTEURS.NL en Opdrachtgever overeenstemming hebben bereikt dat de Sollicitant niet aan de contractueel afgesproken vereisten voldoet, dan zal VOORELEKTROMONTEURS.NL een vervangende Sollicitant naar Opdrachtgever sturen
 7. Betaling
  7.1 Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur, op een door VOORELEKTROMONTEURS.NL aan te geven wijze. Na de vervaldatum wordt de wettelijke rente in rekening gebracht, zonder dat in gebrekestelling is vereist. Indien betaling achterwege blijft kan VOORELEKTROMONTEURS.NL met een beroep op de onzekerheidsexceptie de uitvoering van de opdracht opschorten
  7.2 Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting niet op.
  7.3 In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van Opdrachtgever zijn de vorderingen van VOORELEKTROMONTEURS.NL op Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
 8. Eigendom en Vrijwaring
  8.1 Modellen, technieken, instrumenten, schetsen, tekeningen, bestanden, waaronder ook software, die zijn gebruikt voor de uitvoering van de opdracht en in het advies of onderzoeksresultaat zijn opgenomen, zijn en blijven het eigendom van VOORELEKTROMONTEURS.NL. Openbaarmaking kan alleen geschieden na toestemming van VOORELEKTROMONTEURS.NL.
  8.2 Opdrachtgever heeft het recht stukken te vermenigvuldigen voor gebruik in zijn eigen organisatie, voor zover passend binnen het doel van de opdracht. Ingeval van tussentijdse beëindiging van de opdracht, is het voorgaande van overeenkomstige toepassing.
  8.3 VOORELEKTROMONTEURS.NL behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.
  8.4 Partijen vrijwaren elkaar voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op de door de desbetreffende partij verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.
 9. Onderzoek, reclames
  9.1 Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door Opdrachtgever binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 30 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan VOORELEKTROMONTEURS.NL. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat VOORELEKTROMONTEURS.NL in staat is adequaat te reageren.
  9.2 Indien een klacht gegrond is, zal VOORELEKTROMONTEURS.NL de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor Opdrachtgever aantoonbaar onmogelijk is geworden. Dit laatste dient door Opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.
  9.3 Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk is, zal VOORELEKTROMONTEURS.NL slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 14.
 10. Intellectueel eigendom
  10.1 De intellectuele eigendomsrechten op de door VOORELEKTROMONTEURS.NL aan Opdrachtgever ter beschikking gestelde materialen en content berusten bij VOORELEKTROMONTEURS.NL. Het is Opdrachtgever nadrukkelijk niet toegestaan het materiaal en verstrekte content te verveelvoudigen, openbaar te maken of aan derden beschikbaar te stellen zonder voorafgaande toestemming.
  10.2 Opdrachtgever komt een publicatierecht toe voor het gebruik van auteursrechtelijk beschermde werken die door VOORELEKTROMONTEURS.NL voor Opdrachtgever zijn gemaakt na betaling. Content mag niet worden gebruikt voor andere doeleinden dan vooraf overeengekomen, zonder aanvullende licentie aan te schaffen. Opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.
  10.3 Opdrachtgever is niet gerechtigd aangeleverde content te bewerken of uit te snijden. Dit omvat tevens het plaatsen van tekst over foto’s of het gebruiken van (Instagram) filters.
  10.4 Opdrachtgever dient, bij gebruik van aangeleverde content op social media, naam van VOORELEKTROMONTEURS.NL te vermelden tenzij anders overeengekomen.
  10.5 Elke handeling in strijd met het in dit artikel gestelde wordt gezien als inbreuk op het auteursrecht.
  10.6 Bij inbreuk komt VOORELEKTROMONTEURS.NL een vergoeding toe ter hoogte van tenminste driemaal de door haar gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade.
  10.7 Met het aangaan van de overeenkomst geeft Opdrachtgever VOORELEKTROMONTEURS.NL toestemming het beeldmateriaal te gebruiken voor advertenties, social media, tijdschriftartikelen, drukwerk, beursmateriaal, portfolio en demonstratiemateriaal, tenzij hier voorafgaand aan de overeenkomst uitdrukkelijk bezwaar tegen wordt gemaakt.
 11. Tussentijdse beëindiging
  11.1 Beide partijen kunnen de overeenkomst te allen tijde schriftelijk opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van 30 kalenderdagen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
  11.2 Bij overeenkomsten waar VOORELEKTROMONTEURS.NL en Opdrachtgever zijn overeengekomen dat VOORELEKTROMONTEURS.NL een specifiek aantal Sollicitanten zal leveren gedurende de periode van de overeenkomst, dan heeft VOORELEKTROMONTEURS.NL ook bij een tussentijdse beëindiging van de overeenkomst het recht het totaal aantal Sollicitanten in rekening te brengen dat in de overeenkomst staat, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan VOORELEKTROMONTEURS.NL zijn toe te rekenen. Opdrachtgever is gehouden tot betaling van de facturen voor tot dan toe verrichte werkzaamheden.
  VOORELEKTROMONTEURS.NL zijn toe te rekenen. Opdrachtgever is gehouden tot betaling van de facturen voor tot dan toe verrichte werkzaamheden.
  11.3 Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door VOORELEKTROMONTEURS.NL, zal VOORELEKTROMONTEURS.NL in overleg met Opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan Opdrachtgever toerekenbaar zijn.
  11.4 Indien de overdracht van de werkzaamheden voor VOORELEKTROMONTEURS.NL extra kosten met zich meebrengt, worden
  deze aan Opdrachtgever in rekening gebracht.
 12. Opschorting en ontbinding
  12.1 VOORELEKTROMONTEURS.NL is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien: – Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt. – na het sluiten van de overeenkomst VOORELEKTROMONTEURS.NL ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat Opdrachtgever slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten
  voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt. – Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.
  12.2 Voorts is VOORELEKTROMONTEURS.NL bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
  12.3 Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van VOORELEKTROMONTEURS.NL op Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien VOORELEKTROMONTEURS.NL de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
  12.4 VOORELEKTROMONTEURS.NL behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.
 13. Aansprakelijkheid
  13.1 VOORELEKTROMONTEURS.NL is niet aansprakelijk voor schade welke is ontstaan doordat Opdrachtgever VOORELEKTROMONTEURS.NL onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt. Opdrachtgever vrijwaart VOORELEKTROMONTEURS.NL voor claims van derden wegens schade die veroorzaakt is doordat Opdrachtgever aan VOORELEKTROMONTEURS.NL onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, en de schade hiermee verband houdt.
  13.2 Iedere aansprakelijkheid voortvloeiende uit of in verband met de uitvoering van een opdracht is beperkt tot het factuurbedrag, exclusief BTW, dat VOORELEKTROMONTEURS.NL voor zijn werkzaamheden in het kader van die opdracht heeft ontvangen, tot een maximum van € 30.000,-. Bij opdrachten die een langere doorlooptijd dan een half jaar hebben, geldt een verdere beperking van de aansprakelijkheid tot maximaal het declaratiebedrag, exclusief BTW, over de laatste drie maanden, tot een maximum van € 30.000,-.
  13.3 VOORELEKTROMONTEURS.NL is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
  13.4 Opdrachtgever vrijwaart VOORELEKTROMONTEURS.NL voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan Opdrachtgever toerekenbaar is.
 14. Overmacht
  14.1 Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.
  14.2 Onder overmacht wordt in deze AV verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop VOORELEKTROMONTEURS.NL geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor VOORELEKTROMONTEURS.NL niet in staat is de verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst na te komen.
  14.3 Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
  14.4 Voor zover VOORELEKTROMONTEURS.NL ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen, en aan het nagekomen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is VOORELEKTROMONTEURS.NL gerechtigd om het reeds nagekomen gedeelte separaat te factureren. Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.
 15. Geheimhouding
  15.1 Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
  15.2 Opdrachtgever zal zonder toestemming van VOORELEKTROMONTEURS.NL aan derden geen mededeling doen over de aanpak van VOORELEKTROMONTEURS.NL, haar werkwijze en dergelijke, dan wel haar rapportage ter beschikking stellen.
  15.3 Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, VOORELEKTROMONTEURS.NL gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en VOORELEKTROMONTEURS.NL zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is VOORELEKTROMONTEURS.NL niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is Opdrachtgever niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst of vergoeding van enige schade, hierdoor ontstaan.
 16. Rechtspraak en toepasselijk recht
  16.1 Op elke overeenkomst tussen VOORELEKTROMONTEURS.NL en Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
  16.2 De rechter in de vestigingsplaats van VOORELEKTROMONTEURS.NL is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen.
  16.3 Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Download onze Algemene Voorwaarden